Privacyverklaring

Medidact, divisie Van Zuiden Communications respecteert uw onvoorwaardelijk recht op privacy. Daartoe is deze verklaring persoonsgegeven opgesteld.

Medidact en de deelnemende sites hebben zowel een openbaar als een besloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte en/of bepaalde diensten worden persoonlijke gegevens gevraagd en ontvangt de gebruiker een inlognaam en wachtwoord. Met deze inloggegevens heeft de gebruiker toegang tot (verschillende) besloten gedeelten van Medidact en/of de deelnemende sites, waartoe de gebruiker gerechtigd is.

Medidact biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan:

Medidact, divisie Van Zuiden Communications
Postbus 2122
2400 CC Alphen aan den Rijn
of e-mail: info@medidact.com

Gegevens

Gegevens verzameld via de websites www.medidact.com en www.vanzuidencommunications.nl kunnen worden gebruikt voor analyse van demografische, administratieve en technische gegevens in ruime zin des woords. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen persoonlijke gegevens en algemene gegevens.

Persoonlijke gegevens

U kunt een gedeelte van deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Medidact kan uw identificeerbare persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd) alleen verzamelen wanneer u ze uit vrije wil verstrekt.

Algemene gegevens

In bepaalde gevallen kan Medidact de identificeerbare persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, wissen en de gegevens in geconsolideerde vorm bewaren. Medidact kan deze gegevens combineren met andere informatie om anonieme en algemene statistieken te produceren (bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of over de oorspronkelijke domeinnaam van de internet provider) die Medida kunnen helpen om haar producten en diensten te verbeteren.

De database waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen, is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Uitwisseling en overdracht van gegevens

Medidact deelt de identificeerbare persoonlijke gegevens met diverse bedrijven of dienstverleners die voor Medidact werken om commerciële transacties te realiseren, bijvoorbeeld dienstverlening aan de klanten, verzending van marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Medidact en om technisch onderhoud uit te voeren. Medidact kan de identificeerbare persoonlijke gegevens ook delen met bedrijven uit de groep waarvan Medidact deel uit maakt. Deze bedrijven en vertegenwoordigers moeten zich houden aan de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het beleid van Medidact ter bescherming van privacy. Medidact kan de identificeerbare persoonlijke gegevens ook verspreiden voor de volgende doeleinden:

  1. verkoop, afstand of elke andere overdracht van de commerciële exploitatie van de website waaraan de gegevens zijn gekoppeld;
  2. als antwoord op gepaste vragen van bevoegde overheidsinstellingen of wanneer de geldende wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsreglementeringen dit vereisen;
  3. wanneer bedrijfsaudits dit vereisen of om te antwoorden op een klacht of een veiligheidsbedreiging

De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden van of via derden. Medidact verbindt zich ertoe de identificeerbare persoonlijke gegevens die u verstrekt op deze website, niet te verkopen of over te dragen aan derden voor marketingdoeleinden, tenzij VZC u hierover duidelijk heeft ingelicht en u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor dergelijke uitwisseling van gegevens. Persoonlijke gegevens kunnen wel in geconsolideerde vorm worden uitgewisseld met derden voor analyse doeleinden. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele personen.

E-mails versturen naar vrienden of collega’s

Op bepaalde websites van Medidact kunt u links of berichten verzenden naar vrienden of collega’s die hen doorverwijzen naar een website van Medidact. De e-mailadressen van vrienden die u bezorgt, worden gebruikt om hen in uw naam inlichtingen te verstrekken en zullen noch door Medidact noch door derden worden verzameld of gebruikt voor andere doeleinden.

Beveiliging

Medidact maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen, voorschriften en andere technologische procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatig gebruik, verspreiding, verlies of vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, maakt Medidact gebruik van firewalls en wachtwoordbeveiligingen die voldoen aan de normen die gelden in de sector. Het is echter uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw computer afdoende beveiligd is en dat hij beschermd is tegen kwaadaardige software zoals Trojaanse paarden, virussen en wormen. U dient zich er bewust van te zijn dat u zonder het gebruik van adequate beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld een veilige browserconfiguratie, een recente versie van een antivirusprogramma, de installatie van een persoonlijke firewall en het niet gebruiken van software van onbetrouwbare bronnen) het risico loopt dat de gegevens en de wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen, worden verspreid aan onbevoegde derden.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar een aantal websites waarop de bezoekers nuttige informatie kunnen vinden. Deze verklaring persoonsgegevens is niet van toepassing op die websites en Medidact raadt u aan om rechtstreeks contact op te nemen met de beheerders van die websites, voor informatie over hun beleid betreffende de bescherming van de privacy.

Gebruikers van commerciële of professionele websites

Indien u een commerciële of professionele relatie hebt met Medidact, kan Medidact de gegevens die u verstrekt op de websites van Medidact inclusief de websites die zich specifiek richten tot commerciële en professionele gebruikers, gebruiken om in te spelen op uw behoeften en om een zakelijke relatie uit te bouwen met u en met de entiteiten die u vertegenwoordigt. Medidact kan deze gegevens ook delen met derden die in naam van Medidact handelen.

Updates van de vertrouwelijkheidsverklaring

Medidact kan deze online-vertrouwelijkheidsverklaring te allen tijde herzien. Alle wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidsverklaring zullen zo snel mogelijk worden meegedeeld op deze pagina. Indien u deze websites verder blijft gebruiken nadat u werd ingelicht over de wijzigingen aan de vertrouwelijkheidsverklaring, gaat Medidact ervan uit dat u instemt met de nieuwe informatie over de gewijzigde vertrouwelijkheidsverklaring van Medidact. Deze vertrouwelijkheidsverklaring is van kracht sinds 1 januari 2015.