PD-1-blokkade met cemiplimab bij gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

In fase I-onderzoek bij patiënten met gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom en fase II-onderzoek bij patiënten met gemetastaseerde ziekte werden responspercentages van respectievelijk 50 en 47% gevonden na behandeling met de PD-1-remmer cemiplimab. Het bijwerkingenprofiel kwam overeen met dat van andere PD-1-remmers.

Op basis van de klinische en moleculaire kenmerken van het cutane plaveiselcelcarcinoom kan worden verwacht dat deze tumor zal reageren op systemische immuuntherapie: de mutatie ‘burden’ is hoog en het risico op de ziekte is toegenomen onder patiënten met immuunsuppressie. Cemiplimab is een humaan monoklonaal antilichaam gericht tegen programmed death 1 (PD-1). In het dosisescalatiedeel van de fase I-studie naar cemiplimab werd een diepe en duurzame respons geobserveerd bij een patiënt met een gemetastaseerd cutaan plaveiselcelcarcinoom. In NEJM werden nu de resultaten gerapporteerd van het expansiecohort van het fase I-onderzoek bij patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd cutaan plaveiselcelcarcinoom, evenals de resultaten van de primaire analyse van de fase II-studie bij een cohort patiënten met gemetastaseerde ziekte.

In beide studies kregen de deelnemers elke 2 weken een intraveneuze dosis cemiplimab (3 mg per kilogram lichaamsgewicht). De behandeling werd tot 48 weken voortgezet in de fase I-studie en tot 96 weken in de fase II-studie of tot onacceptabele toxiciteit of ziekteprogressie. Patiënten werden elke 8 weken beoordeeld. Het primaire eindpunt van de fase I-studie was de veiligheid en dat van de fase II-studie het objectieve responspercentage. Secundaire eindpunten waren onder meer de duur van de respons, de totale en progressievrije overleving.

50% respons
In totaal werden 26 patiënten met een gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom geïncludeerd in het expansiecohort van de fase I-studie en behandeld met cemiplimab. De mediane leeftijd was 73 jaar en de mediane follow up 11,0 maanden. De meest voorkomende bijwerkingen waren vermoeidheid, obstipatie, verminderde eetlust, diarree, hypercalciëmie, hypofosfatemie, misselijkheid en urineweginfectie. Het responspercentage was 50% (95%-BI 30-70). In het fase II-cohort werden 59 patiënten met gemetastaseerde ziekte geïncludeerd. De mediane leeftijd was 71 jaar en de mediane follow up 7,9 maanden. Bij 28 van de 59 patiënten (47%; 95%-BI 34-61) werd een respons waargenomen en bij 16 van hen (57%) was de duur van de respons > 6 maanden.

Op het moment van data-cutoff had 82% nog steeds een respons; zij kregen nog steeds cemiplimab. De meest voorkomende bijwerkingen waren diarree, vermoeidheid, misselijkheid, obstipatie en huiduitslag. Vier patiënten (7%) staakten de behandeling als gevolg van een bijwerking.


  • Bronverwijzing
    1. Migden MR, Rischin D, Schmults CD, et al. PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018;379:341-51.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen oncologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.