Depressieve klachten na een beroerte

Depressieve klachten of symptomen na het doormaken van een beroerte (CVA) komen veel voor. Depressie heeft een negatief effect op de revalidatie, sociale participatie en kwaliteit van leven. Joyce Kootker onderzocht in het kader van haar promotieonderzoek of de risicofactoren van het krijgen van dergelijke klachten psychologisch van aard waren. Zij concludeert dat vroege depressieklachten, zwaarte en locatie van het CVA en neuroticisme bijdragen aan het ontstaan van depressieve klachten in het eerste jaar na de beroerte. Dit ondersteunt de gedachte dat deze klachten secundair van aard zijn en wellicht met een psychologische therapie te behandelen zijn.

Momenteel ontbreekt een ‘evidence-based’ behandeling voor de klachten van deze groep patiënten. Om die reden had het manuscript als tweede doel om een nieuwe behandeling – gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) voor ‘reguliere’ depressie en aangepast op de doelgroep (patiënt na CVA) – te ontwikkelen en te evalueren.

De interventie die wij ontwikkelden was gericht op de behoefte van de CVA-patiënt. Dit betekent dat we hebben gelet op de sensori-motorische, cognitieve én gedragsproblemen die gepaard kunnen gaan met depressieve klachten na CVA. We hebben daarom in het behandelprotocol elementen ingevoegd als motiverende gespreksvoering, rouwverwerking en psycho-educatie.

Behandeldoelen
Tevens hebben we het belang van de juiste inzet van communicatievaardigheden benadrukt. De behandelaar dient in elke bijeenkomst rekening te houden met mogelijke cognitieve beperkingen van de patiënt en zijn communicatie te voeren middels de ‘CRASS’-principes (bieden van duidelijkheid en helderheid, toegankelijkheid, structuur, herhaling en tempo-aanpassingen). De patiënt werd op zijn beurt gestimuleerd om behandeldoelen te stellen die activiteits- of sociaal gerelateerd waren. Om deze doelen te behalen vulden we het deel van de behandeling dat door de psycholoog wordt verzorgd aan met een optie voor ergotherapie of bewegingsagogie, afhankelijk van de specifieke doelen van de patiënt.

Cognitieve therapie
Aansluitend voerden we een gerandomiseerde trial uit waarin we een aangepaste cognitieve gedragstherapie (CGT) vergeleken met een cognitieve training op de computer (CCT). Deelnemers waren patiënten die ten minste drie maanden na een CVA deze klachten vertoonden. 61 patiënten namen deel aan de studie. De resultaten lieten zien dat er voor beide groepen een significante vermindering van depressieklachten in de tijd bestond. Daarnaast boekten beide groepen positieve resultaten als het gaat om angstklachten, sociale participatie en kwaliteit van leven. Deze resultaten impliceren dat de CGT-interventie niet beter werkte op depressieklachten dan dat de CCT dat deed wanneer de patiëntgerelateerde uitkomstmaten werden bekeken.

Partners
Omdat angst en depressieklachten van patiënten na een beroerte een negatief effect kunnen hebben op het welbevinden van hun partners, werden partners van de deelnemers ook uitgenodigd om mee te doen aan de Restore4Stroke-studie. We onderzochten emotionele last, praktische last, mentale gezondheid en emotionele klachten. In totaal namen 50 partners deel aan de studie. In tegenstelling tot de resultaten van de patiëntdata, lieten hun partners wel degelijk verschillen zien tussen de behandelcondities.

Partners in de CGT-groep lieten betere scores zien voor mentale gezondheid, en ze maakten zich minder zorgen over het welbevinden van hun ‘patiënt-partner’ na de interventie. Deze resultaten zijn opmerkelijk, gezien het gebrek aan verschillen tussen de behandelcondities bij de patiëntdata. Ondanks de resultaten van de patiënt-trial, lijkt het toch dat de partners beter reageren (of welbevinden) op de CGT-behandeling van hun patiënt-partners.

Economische evaluatie
Depressieve klachten na een beroerte zijn gerelateerd aan een verhoogd gebruik van zorgfaciliteiten waardoor substantiële zorgkosten worden veroorzaakt. De resultaten van een aansluitende economische evaluatie van de trial laten zien dat de groep patiënten lagere kosten en lagere effecten laten zien op de HADS (de depressie- en angstschaal), en lagere kosten en hogere effecten voor de QALY. Concluderend kan vanuit dit perspectief worden gesteld dat de resultaten van deze studie met betrekking tot de kosteneffectiviteit van de CGT-interventie, licht positief, maar op basis van deze enkele studie niet overtuigend genoeg zijn.Aandachtsgebied:

Neuro-vasculair

Onderwerp:

beroerte CVA depressie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.