Erlotinib + bevacizumab nuttig bij EGFR-positief NSCLC

De internationale single-arm fase II BELIEF-trial levert verder bewijs voor het nut van een gecombineerd gebruik van erlotinib en bevacizumab bij patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) dat een activerende epidermale groeifactorreceptor (EGFR)-mutatie bevat.

De tyrosinekinaseremmer erlotinib verbetert de uitkomsten van patiënten met gevorderd EGFR-mutatiepositief NSCLC. Een gelijktijdige aanwezigheid van de T790M-resistentiemutatie en een andere EGFR-mutatie bij therapienaïeve patiënten gaat gepaard met een kortere progressievrije overleving (PFS) bij behandeling met een EGFR-remmer, in vergelijking met de situatie zonder T790M-mutatie.
Om deze hypothese klinisch te testen, is een ‘proof-of-concept’-studie opgezet. In deze BELIEF-studie werden patiënten met EGFR-mutatiepositief NSCLC behandeld met de combinatie van erlotinib en bevacizumab en gestratificeerd op basis van de aan- of afwezigheid van de T790M-mutatie voorafgaand aan de behandeling. De 109 deelnemers hadden een niet eerder behandeld longadenocarcinoom stadium IIIb of IV met een bevestigde activerende EGFR-mutatie (exon 19-deletie of L858R-mutatie). Van hen waren 37 patiënten T790M-mutatiepositief en 72 personen negatief. De algehele mediane PFS was 13,2 maanden (95%-BI 10,3-15,5). In de T790M-positieve groep was de mediane PFS 16,0 maanden (12,7 tot niet te bepalen), terwijl dit in de T790M-negatieve groep 10,5 maanden was (9,4-14,2).
Van de 106 patiënten die in de veiligheidsanalyse waren opgenomen, hadden 5 personen graad IV-bijwerkingen, namelijk 1 geval van acuut coronair syndroom, galweginfectie, andere neoplasie en 2 perforaties van de colon. 1 patiënt overleed als gevolg van sepsis.


  • Bronverwijzing
    1. Rosell R, Dafni U, Felip E, et al. Erlotinib and bevacizumab in patients with advanced non-small-cell lung cancer and activating EGFR mutations (BELIEF): an international, multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Respir Med. 2017;5:435-444.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.