EASL: HCV-eradicatie vermindert het cardiovasculaire risico

Bij patiënten met gecompenseerde HCV-gerelateerde cirrose zijn Aziatische afkomst, arteriële hypertensie, roken en laag serumalbumine onafhankelijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Daarentegen gaat een aanhoudende virologische respons (SVR) gepaard met een lager risico op ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen (MACE). Dat kwam naar voren uit gegevens van het prospectieve ANRS CO12 CirVir-cohort uit Frankrijk.

In deze cohortstudie werden 878 patiënten met biopsie-bewezen HCV-gerelateerde cirrose (Child-Pugh A), positieve viremie en geen voorafgaande levercomplicaties prospectief opgevolgd. Alle patiënten kregen een HCV-behandeling.

Na een mediane follow-up van 57,5 maanden waren bij 7,1% (n = 62) van de deelnemers totaal 79 MACE (beroerte, myocardinfarct, ischemische hartziekte, hartfalen, perifeer arterieel vaatlijden, hartstilstand en/of cardiovasculaire overlijden) opgetreden.

De algehele vijfjaarsoverleving was bij patiënten die wel of niet een MACE hadden doorgemaakt, respectievelijk 60,1 en 87,5% (p < 0,001). De meest voorkomende doodsoorzaken bij patiënten met een MACE waren hart- en vaatziekten (bij 31,8%), leverfalen (22,7%) en hepatocellulair carcinoom (HCC; 13,6%).

De belangrijkste voorspellers voor het optreden van MACE waren Aziatische afkomst (hazard ratio 7,25; p = 0,006), eerder doorgemaakte MACE (HR 5,43; p < 0,001), arteriële hypertensie (HR 2,66; p < 0,001), diabetes mellitus (HR 2,01; p = 0,013), huidig rookgedrag (HR 1,86; p = 0,041), lage serumalbuminespiegel (HR 3,02; p < 0,001), hoge totale bilirubinespiegel (HR 2,10; p = 0,007) en laag trombocytenaantal (HR 2,11; p = 0,013).

Daarentegen ging SVR, gedefinieerd als een negatieve viremie 12 weken na de behandeling, gepaard met een verminderd risico op MACE (HR 0,35; p = 0,044).Aandachtsgebied:

Hepatitis

Onderwerp:

HCV-infectie virologische respons

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.