Daratumumab-combi in het basispakket. En nu?

Na een periode in de sluis wordt daratumumab vanaf 1 september als combinatietherapie voor multipel myeloom (MM) vanaf de tweede lijn vergoed vanuit het basispakket. Wat betekent dit voor de klinische praktijk en wat voor afspraken zijn er gemaakt? We vroegen het internist-hematologen prof. dr. Nicole Blijlevens (Radboudumc, Nijmegen) en dr. Inger Nijhof (Amsterdam UMC, locatie VUmc).

Dankzij succesvolle prijsonderhandelingen van minister Bruno Bruins van Medische Zorg met de fabrikant is daratumumab onlangs opgenomen in het basispakket voor behandeling in combinatie met lenalidomide en dexamethason, óf bortezomib en dexamethason bij volwassen MM-patiënten die minstens één eerdere behandeling hebben gehad. Eerder werd al wel monotherapie daratumumab vanaf de derde lijn vergoed.

Goedkeuring
“De EMA-goedkeuring is gebaseerd op de CASTOR- en de POLLUX-trial”, vertelt Nijhof, lid van de Myeloom Werkgroep van HOVON. In CASTOR is bortezomib plus dexamethason met en zonder daratumumab vergeleken,1 in POLLUX lenalidomide plus dexamethason met en zonder daratumumab.2 “In deze grote gerandomiseerde trials bleek een meerwaarde van de toevoeging van daratumumab voor patiënten met refractair of recidief MM. Met hogere responsen en een langere progressievrije overleving (PFS). De combinaties met daratumumab werden bovendien goed verdragen, ook heel belangrijk. En nu worden de combinaties vergoed, wat erg goed nieuws is voor patiënten.”

Registervorming
Ook Blijlevens is verheugd over de geslaagde onderhandelingen en noemt daratumumab een zeer noodzakelijke aanvulling voor de tweedelijnsbehandeling van MM. Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en penningmeester van HOVON is zij nauw betrokken geweest bij de decentrale afspraken voorafgaand aan de inwerkingtreding van de sluis. Voordat het ministerie van VWS de kamer informeerde dat daratumumab in de sluis werd geplaatst, waren alle betrokken partijen al behoorlijk ver met het inrichten van het arrangement. Een belangrijke afspraak die decentraal was voorgesteld ging over gepast gebruik. Blijlevens: “Bij besteding van dergelijke dure combinaties is het belangrijk dat ze zinnig worden ingezet, dus in de juiste lijn, bij de juiste patiënten en met duidelijke start- en stopcriteria. Om dit bij te houden, en om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de combinatie in de dagelijkse praktijk, hebben wij gepleit voor registervorming. Met uiteraard bij voorkeur geen extra werk voor de behandeld arts, maar via de digitale weg uit al bestaande systemen. En ik vind dat we hier goed in geslaagd zijn.”

Data verzamelen
De benodigde data komen deels vanuit de kankerregistratie (NKR) van het IKNL, deels uit het Dutch Hospital Data (DHD-)systeem en deels uit een algoritme dat door een derde partij ter beschikking wordt gesteld. Op basis van distributiegegevens van de verstrekte medicatie worden koppelingen gemaakt tussen geanonimiseerde patiënten uit ziekenhuizen en voorgeschreven medicatie. “Juist gebruik van medicatie zullen we op een bepaalde manier moeten kunnen controleren. Dat is een stap verder in registervorming dan achteraf aan IKNL vragen om patiëntgegevens uit dossiers te halen”, licht Blijlevens toe. “Welke ziekenhuizen schrijven de middelen op de juiste manier voor, en aan welke patiënten? Uiteraard geanonimiseerd, maar wel dusdanig gecodeerd dat ze te koppelen zijn aan objectieve responscriteria die door het IKNL worden geregistreerd in de NKR. Op die manier kunnen we een koppeling maken tussen voorschriften, plaatsbepaling, richtlijnadherentie en uitkomsten. Dit is de meest efficiënte manier waarbij er niet extra geregistreerd hoeft te worden, omdat de gegevens al beschikbaar zijn.”

Het register is uniek en duurzaam, en in staat om ook voor andere nieuwe medicatie te worden ingericht, aldus Blijlevens. “Zowel de beroepsgroep, farma, zorgverzekeraars als patiënten hechten er waarde aan te weten wat het middel nu daadwerkelijk oplevert in de dagelijkse praktijk, en hoe wij als artsen ons aan de richtlijn houden.”

Alle HOVON-ziekenhuizen
Vanuit de beroepsgroep is aangegeven dat de combinatie met daratumumab beschikbaar moet komen in alle HOVON-ziekenhuizen (level A t/m D). Blijlevens: “Ook in streekziekenhuizen omdat het technisch niet moeilijk is om daratumumab te geven en daar juist de patiënten zitten die de combinatiebehandeling nodig hebben. Zij zijn niet in behandeling in de academische ziekenhuizen, en dat moeten we vooral ook niet willen, maar regie over de uitkomsten is volgens ons wel zeer gewenst.”

Dit betekent dat ruim 80% van de HOVON-participanten (ziekenhuizen) dienen te participeren in het register, echter wel op vrijwillige basis. “Dat is het enige zwakke punt”, beaamt Blijlevens. “NFU, NVZ, de ziekenhuisapothekers en de beroepsgroepen juichen deze ontwikkeling toe. De ziekenhuizen moeten echter wel formeel akkoord geven, zodat wij de benodigde gegevens mogen en kunnen extraheren. Voor het anonimiseren en koppelen heeft het IKNL al toestemming van de ziekenhuizen. Gegevens over uitgifte van medicatie vereist echter een akkoord van het ziekenhuisbestuur. We hebben geleerd van het eerdere pomalidomide-arrangement, waarbij registervorming afhankelijk was van de bereidwillendheid van de medisch specialist om de patiënt aan te melden zodat IKNL bij de gegevens kon komen. Dit keer hebben we het, vind ik, beter geregeld: ziekenhuisbreed dus. Ziekenhuizen kunnen het systeem ook zelf gebruiken. Ze kunnen dan zelf controleren of hun budgetuitgaven goed worden besteed. Dat is een groot pluspunt.”

Bij oudere patiënten
In de recent gemaakte prijsafspraken is ook rekening gehouden met de combinatietherapie daratumumab plus MPV (melfalan-prednison-bortezomib) die kan worden ingezet als eerstelijnsbehandeling voor (veelal oudere) MM-patiënten die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie. EMA heeft op 26 juli 2018, gebaseerd op de eerste resultaten van de ALCYONE-trial,3 een positief advies afgegeven voor gebruik bij deze groep patiënten. “De onderzoekers zagen een betere respons en PFS ten opzichte van MPV, waarmee we heel veel ouderen behandelen. Wat de plaats is van daratumumab plus MPV is momenteel nog niet in de richtlijn opgenomen”, vertelt Nijhof.4

“We zijn in de unieke situatie dat een combinatietherapie reeds wordt vergoed, voordat de werkgroep een uitspraak in de richtlijn heeft gedaan over de plaats van deze combinatietherapie. De resultaten van de ALCYONE-trial zijn nog vrij jong. Op dit moment zijn er zeker overtuigende data wat betreft verbetering van de progressievrije overleving, maar is het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de overall survival. Gezien het overtuigende verschil in progressievrije overleving, de goede verdraagzaamheid van het regime en de vergoeding die er reeds is, zullen we de combinatie op zo’n kort mogelijke termijn als behandeloptie in de richtlijn opnemen. De combinaties daratumumab met lenalidomide en dexamethason en daratumumab met bortezomib en dexamethason in de recidiefsetting waren al wel reeds in de richtlijn opgenomen, vooruitlopend op de vergoeding. Op ASH 2018 zullen ongetwijfeld nieuwe data van de ALCYONE-trial worden gepresenteerd, en ook van CASTOR en POLLUX. We kijken er naar uit.”

HOVON131
De IFM2015/HOVON131-studie5 onderzoekt het effect van het toevoegen van daratumumab aan de eerstelijnsbehandeling van MM-patiënten die in aanmerking komen voor een autologe stamceltransplantatie. De belangrijkste eindpunten zijn respons, totale overleving (OS) en progressievrije overleving (PFS).

Deelnemers (n = 1.080) worden 1:1 gerandomiseerd naar een van de twee behandelingen bestaande uit ofwel daratumumab plus bortezomib, thalidomide en dexamethason (VTD) of VTD als inductie- (4 cycli) en consolidatiebehandeling (2 cycli). Alle responders (naar schatting n = 800) worden vervolgens opnieuw gerandomiseerd naar een van de twee onderhoudsbehandelingen bestaande uit ofwel alleen daratumumab (iedere 8 weken gedurende 2 jaar) of observatie.

De studie is een samenwerking tussen HOVON en Intergroupe Francophone du Myelome (IFM) en wordt uitgevoerd in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. De eerste resultaten worden verwacht op ASCO 2019.


 • Bronverwijzing
  1. Spencer A, Lentzsch S, Weisel K, et al. Daratumumab plus bortezomib and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone in relapsed or refractory multiple myeloma: updated analysis of CASTOR. Haematologica. 2018 Sep 20.
  2. Dimopoulos MA, San-Miguel J, Belch A, et al. Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone versus lenalidomide and dexamethasone in relapsed or refractory
  3. Mateos MV, Dimopoulos MA, Cavo M, et al. ALCYONE Trial Investigators. Daratumumab plus bortezomib, melphalan, and prednisone for untreated myeloma. N Engl J Med. 2018;378:518-28.
  4. Zweegman S, Van de Donk NWCJ, Levin M-D, et al.; namens de Myeloom Werkgroep van HOVON. Richtlijn behandeling multipel myeloom 2017. www.hematologienederland.nl
  5. Wester R, Van de Donk NWCJ, Sonneveld P, et al. IFM 2015/HOVON 131: daratumumab in combinatie met bortezomib, thalidomide en dexamethason (VTD) als eerstelijnsbehandeling bij patiënten die kandidaat zijn voor stamceltransplantatie. Ned Tijdschr Hematol. 2016;13:156-60.

Aandachtsgebied:

MM

Onderwerp:

daratumumab HOVON131-studie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.