Gebruiksvoorwaarden Medidact©

Medidact, divisie Van Zuiden Communications
Flemingweg 20-II
2408 SV ALPHEN AAN DEN RIJN
Nederland

E-mail: info@medidact.com

Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website

Om een account aan te kunnen maken op medidact.com (de website of app) dien je akkoord te gaan met de hier beschreven gebruiksvoorwaarden. Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten wanneer je gebruik maakt van de apps of website van Medidact. Door gebruik te maken van medidact.com, via welk device dan ook, verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt een aantal begrippen gebruikt:

a)  ‘Content’: alle tekst, foto’s en grafische afbeeldingen die in of door middel van medidact.com wordt gepubliceerd, dan wel die door een gebruiker gedownload ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn;
b)  ‘Diensten’: alle diensten die via medidact.com ter beschikking worden gesteld, zoals het raadplegen van het platform, het downloaden van content en/of alle overige diensten die worden aangeboden op het platform;
c)  ‘Diensten van derden’: de diensten die door een derde partij worden aangeboden op het platform;
d)  ‘Platform’: de website van medidact.com, de app van medidact.com, die eigendom zijn van medidact.com;

2. Account/profiel

2.1  Om (optimaal) gebruik te kunnen maken van de diensten van medidact.com maak je je eigen account aan.
2.2  Gebruik van het platform is alleen toegestaan door BIG geregistreerde zorgprofessionals. Je dient je te registreren en na positieve verificatie wordt de inschrijving geactiveerd.
2.3  Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account. Raadpleeg hier onze Privacyverklaring.
2.4  Het is niet toegestaan een of meer accounts aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.
2.5  Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord van je account en aansprakelijk voor alle handelingen die via jouw account worden verricht. Als je vermoedt dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van jouw account, dan kun je medidact.com daarvan op de hoogte stellen via info@medidact.com.
2.6  Je kunt je account beëindigen wanneer je wilt. Dit doe je door uit te schrijven of een mailtje te sturen naar info@medidact.com. Vermeld in dit mailtje dat je jouw account wil laten verwijderen.
2.7  Medidact is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website en/of diensten door derden.

3. Gebruik van diensten

3.1 Door gebruik te maken van de diensten op de platformen geef je aan dat je hiertoe bevoegd bent en handelt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
3.2 Het gebruik dat je van de diensten maakt, mag niet:
a) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
b) inbreuk maken op rechten van medidact.com of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
c) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
d) virussen of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de platformen en/of de computersystemen van medidact.com te omzeilen;
e) gericht zijn op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de website, de computersystemen en/of de databestanden van medidact.com;
f) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens medidact.com en/of een derden.
3.3 Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de diensten. Je vrijwaart medidact.com voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.
3.4 Medidact.com is te allen tijde gerechtigd de diensten te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de gebruiker. Indien de gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de diensten niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen.

4. Disclaimer

Hoewel bij het maken van de inhoud van medidact.com de grootst mogelijk zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer correct of up-to-date is. Wij behouden ons het recht voor de op medidact.com vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Het gebruik van het platform is volledig op eigen risico. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie aanvaardt medidact.com geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) mogelijke fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden op de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links). Het platform en de informatie op het platform wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard dan ook. Het gebruik ervan is volledig op eigen risico. Medidact.com behoudt zich het recht voor om de inhoud op deze website te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen, om welke reden ook en zonder voorafgaande kennisgeving. Medidact.com geeft geen enkele garantie dat de functies die op deze website zijn geformuleerd ononderbroken of vrij zijn van fouten, die defecten worden hersteld of dat deze website en de server waarop het beschikbaar is, vrij zijn van virussen en andere schadelijke elementen. Medidact.com is niet verantwoordelijk voor informatie die door gebruikers wordt geüpload. Het gebruik van externe links op medidact.com kan tot gevolg hebben dat je het platform verlaat. Medidact.com en Van Zuiden Communications zijn niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van gelinkte sites, omdat ze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden door medidact.com of Van Zuiden Communications.

5. Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij anders vermeld, rusten intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) deze website, zoals auteursrecht en handelsmerkrechten, bij medidact.com of zijn
licentiegevers. Elk ander gebruik dan uitdrukkelijk toegestaan door wet- en regelgeving is niet toegestaan. Medidact.com behoudt al zijn rechten.
5.2 Door het beschikbaar stellen van gebruikerscontent aan medidact.com verleen je
automatisch een wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook ten behoeve van de diensten, alsmede om de gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden.
5.3 Je erkent en stemt ermee in dat jouw gebruikerscontent gebruikt zal worden door andere
gebruikers van de diensten van medidact.com. Je erkent ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat jouw gebruikerscontent door derden gebruikt wordt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden; medidact.com is niet aansprakelijk voor handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
5.4 Door gebruikerscontent ter beschikking te stellen aan medidact.com, sta je ervoor in dat je bevoegd bent om deze gebruikerscontent ter beschikking te stellen en dat je gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in artikel 5.2 te verstrekken
5.5 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor de gebruikerscontent die je ter beschikking stelt. Medidact.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig gebruik van deze gebruikerscontent in overeenstemming met deze voorwaarden. Je vrijwaart medidact.com voor alle aanspraken van derden. Alle door medidact.com gemaakte kosten en geleden schade die verband houden met dergelijke aanspraken worden door jou vergoed.
5.6 Medidact.com behoudt zich het recht voor om gebruikerscontent te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
5.7 Je mag de informatie op deze website alleen downloaden voor niet-commercieel en privégebruik, elektronisch kopiëren, afdrukken of weergeven. De verspreiding, wijziging en het verzenden of gebruiken van inhoud van de website (inclusief afbeeldingen, tekst, tekeningen, video, enz.) voor publieke of commerciële doeleinden is strikt verboden. Voor eventuele uitzonderingen is voorafgaande toestemming vanmedidact.com vereist.

Gedragsregels

We willen graag dat je meepraat over medisch vak- en congresnieuws op ons Platform. Maar we houden het ook graag leuk en beschaafd. Daarom stelden we een paar gedragsregels op waaraan gebruikers van de Platformen zich moeten houden:

6.1 Gebruik bij voorkeur je echte naam als weergavenaam bij het aanmaken van een account.
6.2 Gebruik nooit de naam van een ander.
6.3 Het is niet toegestaan te vloeken of beledigende opmerkingen te plaatsen. Zonder een uitputtende opsomming te maken, is de volgende content niet toegestaan:
a) gebruikerscontent die discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht,
cultuur, afkomst of op een andere manier kwetsend;
b) gebruikerscontent die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of
anderen;
c) gebruikerscontent die leidt tot, of het gevolg is van, uitbuiting of misbruik van anderen;
d) gebruikerscontent die naar de mening van medidact.com in strijd is met de goede zeden of
goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of
pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
e) gebruikerscontent waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd
en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
f) gebruikerscontent waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of
gepleegd;
g) gebruikerscontent waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten,
privacy rechten of waarmee enige andere rechten van mdidact.com of derden worden
geschonden;
h) gebruikerscontent waarbij kettingbrieven, junkmail of spam betrokken zijn en/of; waarbij
wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor
commerciële of illegale doeleinden;
i) gebruikerscontent waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon
zonder diens toestemming;
j) gebruikerscontent die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke
regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

6.4 Medidact.com is niet de plek voor het uitvechten van persoonlijke conflicten.
6.5 Beperk het aantal reacties op een bijdrage. Een langdurige één-op-één discussie kun je beter
op een andere manier voeren dan via medidact.com
6.5 Blijf on topic. Off topic reacties worden door de redactie verwijderd.
6.6 Schrijf duidelijk en begrijpelijk Nederlands.
6.7 Maak geen reclame en plaats geen commerciële boodschappen.
6.8 Deel daarom geen gevoelige informatie in reacties.
6.9 Zie je een reactie die je niet bevalt? Stuur dan een e-mail naar info@medidact..com

7. Stopzetten diensten

Wanneer je als gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, kan medidact.com je account tijdelijk of blijvend verwijderen, je gebruikerscontent verwijderen en/of je een waarschuwing geven. Dit kan ook wanneer we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan medidact.com kan toebrengen.
8. Gebruik cookies
Om de Platformen optimaal te laten functioneren, maakt medidactr.com gebruik van cookies.
In de cookieverklaring lees je alles over de soorten cookies die we gebruiken en hoe je deze kunt verwijderen.

9. Privacy

Door het gebruik van de Platformen ben je gebonden aan ons privacy statement.

10. Wijzigingen

Medidact.com heeft het recht om haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de Platformen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig. Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert de gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen.

11. Overige bepalingen

11.1 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
11.2 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze
overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Datum : 1-1-2017
Versie : 1.1